ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ορισμός του Αριστοτέλη «η οργάνωση των εξουσιών της πολιτείας και ο τρόπος κατανομής τους , ο καθορισμός του κυρίαρχου στο πολίτευμα και ο τελικός σκοπός κάθε πολιτικής κοινωνίας»

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ 26Σ

Νομοθετική –Εκτελεστική= η Βουλή εκλέγει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας , δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, μπορεί να κατηγορεί μέλη της Κυβέρνησης , ή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για συγκεκριμένους λόγους.

Εκτελεστική –Δικαστική= οι προαγωγές Προέδρων και Αντιπροέδρων των ανώτατων δικαστηρίων ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του υπουργικού συμβουλίου.

Πρόεδρος Δημοκρατίας-νομοθετική εξουσία= εκδίδει τα διατάγματα για εκτέλεση των νόμων

Πρόεδρος Δημοκρατίας-δικαστική εξουσία= μπορεί να χαρίζει, μετατρέπει, ή μετριάζει ποινές δικαστηρίων

Κυβέρνηση-νομοθετική εξουσία= έχει παράλληλα με τη Βουλή αρμοδιότητα πρότασης νόμων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ νομοθετική και εκτελεστική λειτουργία τελούν σε σχέση λειτουργικής αλληλεξάρτησης. Η δικαστική εξουσία βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική απομόνωση

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ 51παρ 2 Σ, 53παρ 1 Σ

Εξαίρεση με στοιχεία άμεσης δημοκρατίας έχουμε στο 44 παρ 2 Σ δημοψήφισμα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ 84Σ

Η Κυβέρνηση πρέπει να έχει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της Βουλής.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ άρθρο 1Σ

Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Η δημοκρατική αρχή διαχέεται σε πλήθος διατάξεων όπως (εκλογικό δικαίωμα, δικαίωμα ίδρυσης πολιτικών κομμάτων, την αρχή της πλειοψηφία)

ΔΙΚΑΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 25 Σ

Κοινωνικό κράτος δικαίου. Διατάξεις που συγκροτούν την έννοια του κοινωνικού κράτους: θεσμικές εγγυήσεις 16 παρ 2Σ, 17 παρ 1 Σ, 106 παρ 2 Σ, 24 παρ 1,2,6 Σ, 25 παρ 2,4 Σ,

Κοινωνικά δικαιώματα όπως 5 παρ 1 Σ, 16 παρ 4 Σ, 21 παρ 6 Σ, 22 παρ 1 Σ, 24 παρ 1 Σ.

Αρθρο 106 παρ 1 Σ θεσπίζει την αρχή του κρατικού παρεμβατισμού.

Scroll to Top