ΚΛΗΡΩΘΕΝ ΘΕΜΑ

1 Ποια η σχέση ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και το δημόσιο συμφέρον; Δώστε ένα παράδειγμα

2 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Κράτους Δικαίου

 

Το θέμα αυτό για έναν υποψήφιο που έχει ασχοληθεί με το διάβασμα είναι πολύ προσιτό ως προς τη απάντησή του. Είναι πολύ ευρύ ως ερώτημα άρα υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία να αναπτύξει ο υποψήφιος

Θέμα πάνω στα ατομικά δικαιώματα είχε πολλά χρόνια να δοθεί.

Επίσης το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των περιορισμών τους, της ισορροπίας και στάθμισης ανάμεσα στο δικαίωμα το ατομικό και το δημόσιο συμφέρον των πολλών, αλλά και το Κράτος Δικαίου ήταν επίκαιρο εν όψιν των περιορισμών που υπέστημεν όλοι στην περίοδο της πανδημίας, της στήριξης που προσέφερε το Κράτος σε ομάδες πολιτών.

Το Κράτος δικαίου είναι τεράστιο κεφάλαιο ως έννοια  του Συνταγματικού Δικαίου. Η αρχή της νομιμότητας, η υποταγή του Κράτους στους νόμους είναι ζητήματα πρωταρχικής σημασίας του Συνταγματικού Δικαίου

Να σημειωθεί ότι το Organotiko κέντρο εκπαίδευσης είχε εστιάσει στην προετοιμασία των υποψηφίων στο θέμα των ατομικών δικαιωμάτων. Από την εμπειρία της διδάσκουσας Αννας Κορσάνου είχε γίνει αντιληπτό το ύφος και το περιεχόμενο των πιθανών θεμάτων και είχε δοθεί γραπτή εργασία των υποψηφίων στο φροντιστήριο ως προσομοίωση εξετάσεων. Η συλλογιστική του  αναγκαίου και ανεκτού  περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων εν όψιν της προστασίας υπέρτερων αγαθών του συνόλου και του δημόσιου συμφέροντος ήταν η καρδία και η ουσία  του θέματος.

 

ΜΗ ΚΛΗΡΩΘΕΝ ΘΕΜΑ  

Η αρχή της ισότητας και οι ειδικότερες εκφάνσεις της.

Εξηγήστε τη σχέση ισότητας και δημοσίων βαρών

Ισότητας και θετικών διακρίσεων υπέρ κοινωνικών ομάδων που υφίστανται  διακρίσεις, ή βρίσκονται σε μειονεκτική θέση

Ισότητας του κοινωνικού κράτους δικαίου ως προς την άνιση πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες (θέσεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς)

 

Και εδώ πρόκειται για θέμα ύλης ατομικών δικαιωμάτων. Χρειαζόταν διάβασμα στο κεφάλαιο του δικαιώματος της ισότητας από το βιβλίο Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα του Χρυσόγονου-Βλαχόπουλου και αυτό το λέω διότι αποτελεί το πλέον αναλυτικό σύγγραμμα προτεινόμενο και από τη Σχολή πάνω στα θέματα των δικαιωμάτων .

Επίσης χρειαζόταν μελέτη άρθρων και μελετών και προβληματισμός πάνω σε επίκαιρα θέματα για μειονότητες και προσπάθεια ένταξής τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με προσπάθεια άμβλυνσης των αντιθέσεων με δράσεις του Κράτους.

 

ΜΗ ΚΛΗΡΩΘΕΝ ΘΕΜΑ  

Με τη συνθήκη του Αμστερνταμ διαμορφώθηκε το πλαίσιο και η θεσμική δυνατότητα «ενισχυμένων συνεργασιών», ενώ οι μεταγενέστερες Ευρωπαϊκές συνθήκες ρυθμίζουν ειδικότερα τη διαδικασία συγκρότησής τους.

Σε αυτό το πλαίσιο η πρόσφατη διμερής συμφωνία ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα περί αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής παρουσιάστηκε ανάμεσα σε άλλα ως μια πρώτη εκδήλωση του υπό διαμόρφωση αμυντικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξηγήστε την έννοια της ενισχυμένης συνεργασίας καθώς και τις σχετικές ρυθμίσεις των Συνθηκών. Να αναφέρετε τυχόν παραδείγματα από ήδη υπάρχουσες ενισχυμένες συνεργασίες

Τι γνωρίζετε για τη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασίας PESCO και τις άλλες διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας και την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας

Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις στη συνολική φυσιογνωμία της ΕΕ από μια ενδεχόμενη γενίκευσης των ενισχυμένων συνεργασιών;

 

Παρατηρούμε ότι πρόκειται για θέμα Ευρωπαϊκού Δικαίου και μάλιστα πρόσφατης επικαιρότητας. Σημαντική ήταν η μελέτη της θεωρίας δηλαδή να δοθούν ορισμοί και έννοιες της ενισχυμένης συνεργασίας και παραδείγματα όλως σαφώς ζητά η άσκηση . Όμως χρειαζόταν και παρακολούθηση της επικαιρότητας και μελέτη αρθρογραφίας (εφημερίδες, σελίδες στο διαδίκτυο) για το σχολιασμό της συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας.

Λίγα λόγια για την ενισχυμένη συνεργασία

Οι ενισχυμένες συνεργασίες

Οι ενισχυμένες συνεργασίες οργανώνονται από τα κράτη μέλη στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών. Επιτρέπουν στα συμμετέχοντα κράτη να οργανώσουν μία εκτενέστερη συνεργασία από αυτή που προβλεπόταν αρχικά από τις Συνθήκες για την εκάστοτε πολιτική. Οι ενισχυμένες συνεργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και διαδικασιών.

Έτσι, οι ενισχυμένες συνεργασίες αποσκοπούν στην επίσπευση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης για τα πιο φιλόδοξα κράτη μέλη. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τα άλλα κράτη μέλη που ενδεχομένως θα θελήσουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά των πιο φιλόδοξων κρατών μελών σε επόμενο στάδιο.

Οι ενισχυμένες συνεργασίες μπορούν να θεσπιστούν στo πλαίσιo όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών, πλην εκείνων για τις οποίες η ΕΕ διαθέτει αποκλειστικές αρμοδιότητες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι ενισχυμένες συνεργασίες πρέπει να ενισχύουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης της Ένωσης και όχι να θίγουν την εσωτερική αγορά ούτε την οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας ορίζει το ελάχιστο όριο των εννέα κρατών μελών για την καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας.

Οι ενισχυμένες συνεργασίες είναι ανοικτές, κατά την καθιέρωσή τους, σε όλα τα κράτη μέλη. Είναι επίσης ανοικτές οποτεδήποτε, υπό την επιφύλαξη της τήρησης από το εν λόγω κράτος μέλος των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη φροντίζουν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού κρατών μελών.

Οι πράξεις που υιοθετούνται στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας δεν αποτελούν τμήμα του κεκτημένου της Ένωσης. Θα εφαρμόζονται μόνον από τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε αυτή.

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τη συνοχή των δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας με τις λοιπές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης.

Η συνθήκη της Λισσαβόνας επιτρέπει την εφαρμογή μεταβατικών ρητρών στις ενισχυμένες συνεργασίες, πλην για τις αποφάσεις που έχουν στρατιωτικές επιπτώσεις ή επιπτώσεις στον τομέα της άμυνας. Αυτές οι μεταβατικές ρήτρες επιτρέπουν τη μετάβαση από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία ή από την ειδική νομοθετική διαδικασία στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διαδικασία αυτή αφορά όλες τις ενισχυμένες συνεργασίες πλην εκείνων που θεσπίζονται στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

Τα κράτη μέλη που προτίθενται να καθιερώσουν ενισχυμένη συνεργασία απευθύνουν το αίτημά τους στην Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια υποβάλλει στο Συμβούλιο σχετική πρόταση. Αφού λάβει το πράσινο φως από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει την καθιέρωση της ενισχυμένης συνεργασίας

Κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει σε υπό εξέλιξη ενισχυμένη συνεργασία υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή αποφασίζει αρχικά κατά πόσο θα επιτρέψει στο κράτος μέλος να συμμετάσχει στην ενισχυμένη συνεργασία. Σε περίπτωση επανειλημμένης αρνήσεως εκ μέρους της Επιτροπής, το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει το θέμα στο Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται ως προς το αίτημα.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΠΠΑ)

Αντίθετα προς τη γενική διαδικασία, οι ενισχυμένες συνεργασίες στον τομέα της ΚΕΠΠΑ δεν αποτελούν αντικείμενο πρότασης της Επιτροπής ούτε έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ουσιαστικά, η απόφαση για την ενεργοποίηση τέτοιων συνεργασιών λαμβάνεται από το Συμβούλιο. Το τελευταίο εγκρίνει ή απορρίπτει την ενισχυμένη συνεργασία που αιτούνται τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Σε αυτήν την περίπτωση, αποφασίζει με ομόφωνη ψηφοφορία. Εξάλλου, απαραίτητη είναι η γνώμη της Επιτροπής και του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την πλευρά του, απλά ενημερώνεται για το αίτημα.

ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΥΝΑΣ

Η συνθήκη της Λισσαβόνας θέσπισε τρία είδη συνεργασίας ειδικά για τον τομέα της άμυνας.

Όσα κράτη μέλη το επιθυμούν, μπορούν να θεσμοθετήσουν μία μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Σε τέτοια περίπτωση, δεσμεύονται να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα στρατιωτικού εξοπλισμού και να παρέχουν μάχιμες μονάδες για αποστολές που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της ΕΕ. Η διαδικασία στον τομέα αυτό είναι ευέλικτη: δεν απαιτείται κατώτερος αριθμός κρατών μελών και το Συμβούλιο εγκρίνει τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία με ειδική πλειοψηφία.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε ορισμένες αποστολές που εμπίπτουν στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Πρόκειται για τις αποστολές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 43 της συνθήκης για την ΕΕ, όπως για παράδειγμα οι ανθρωπιστικές αποστολές ή οι αποστολές διατήρησης της ειρήνης. Τέτοιου είδους συνεργασίες μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ομόφωνης απόφασης του Συμβουλίου.

Τέλος, ο νέος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας παρέχει πλαίσιο συνεργασίας στα κράτη μέλη που επιθυμούν να βελτιώσουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες. Ο Οργανισμός αυτός είναι ανοιχτός προς όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτόν.

ΡΗΤΡΕΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η συνθήκη της Λισσαβόνας διευκολύνει τη χρήση ενισχυμένων συνεργασιών στον τομέα δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Έτσι, η διαδικασία ενεργοποίησης καθίσταται πιο ευέλικτη όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται τη ρήτρα συγκράτησης για να εκφράσει την αντίθεσή του στην έγκριση νομοθετικής πράξης στον τομέα αυτόν. Σε τέτοια περίπτωση καθιερώνεται αυτεπαγγέλτως ενισχυμένη συνεργασία βάσει του εν λόγω νομοθετικού σχεδίου, εφόσον συμμετέχουν σε αυτήν τουλάχιστον εννέα κράτη μέλη. Η ρήτρα αυτή, γνωστή ως “επίσπευσης”, αντισταθμίζει τη ρήτρα “συγκράτησης”.

Εξάλλου, θεσπίστηκαν δύο άλλες ρήτρες επίσπευσης για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και για την αστυνομική συνεργασία. Και στις δύο περιπτώσεις, απαιτούνται τουλάχιστον εννέα κράτη μέλη για τη καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, για την έγκριση τέτοιας συνεργασίας δεν απαιτείται ούτε πρόταση της Επιτροπής ούτε ψηφοφορία του Συμβουλίου.

 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top