Έμμεση δημοκρατία
α) Είναι το πολίτευμα στο οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν εκλέγεται άμεσα από το λαό αλλά έμμεσα από τη Βουλή
β) Είναι το πολίτευμα στο οποίο τα μέλη της Κυβέρνησης δεν διορίζονται απευθείας από τον Πρωθυπουργό αλλά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
γ) Είναι το πολίτευμα στο οποίο ο λαός δεν ασκεί ο ίδιος της εξουσίες του αλλά μέσω εκλεγμένων αντιπροσώπων
δ) Είναι το πολίτευμα στο οποίο η Βουλή δεν εκλέγει απευθείας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά μέσω σώματος εκλεκτόρων

Στην Προεδρική Δημοκρατία
α) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι και πρόεδρος της Κυβέρνησης
β) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι και πρόεδρος της Βουλής
γ) Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία δ) Σοσιαλιστική Δημοκρατία

Η εκτελεστική λειτουργία του Κράτους ασκείται
α) Από το Υπουργικό Συμβούλιο
β) Από τον Πρωθυπουργό και τους Προέδρους των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
γ) Από τον Πρωθυπουργό και την κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής
δ) Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση

Η έκδοση και δημοσίευση των νόμων από τον ΠτΔ είναι
α) Διοικητική αρμοδιότητα
β) Κανονιστική αρμοδιότητα
γ) Νομοθετική αρμοδιότητα
δ) Ρυθμιστική αρμοδιότητα

Η αποφασιστική αρμοδιότητα ενός διοικητικού οργάνου αντιδιαστέλλεται:
α) Από τη διαγνωστική αρμοδιότητα
β) Από τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα
γ) Από τη δέσμια αρμοδιότητα
δ) Από την υλική αρμοδιότητα

Η δέσμια αρμοδιότητα αντιδιαστέλλεται από την
α) Γνωμοδοτική αρμοδιότητα
β) Αποφασιστική αρμοδιότητα
γ) Συλλογική αρμοδιότητα
δ) Διακριτική ευχέρεια

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αποτελεί
α) Αυτοτελή υπηρεσία
β) Δημόσια υπηρεσία

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί
α) Δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες
β) Διοικητικές αρμοδιότητες
γ) Δικαστικές αρμοδιότητες
δ) Δικαστικές, διοικητικές και νομοθετικές αρμοδιότητες

Μορφή διοικητικού αυτοελέγχου δεν αποτελεί
α) Ο ιεραρχικός έλεγχος
β) Ο ενδικοφανης έλεγχος
γ) Η διοικητική εποπτεία
δ) Ο ακυρωτικός έλεγχος

Η διοικητική εποπτεία ασκείται
α) Από τα κεντρικά στα περιφερειακά όργανα
β) Από τον Πρωθυπουργό στους Υπουργούς του
γ) Από τα όργανα του Κράτους σε όργανα άλλου δημοσίου νομικού προσώπου
δ) Από τα όργανα του Κράτους στα δικαστικά όργανα
Η αίτηση θεραπείας είναι είδος
α) Ιεραρχικής προσφυγής
β) Απλής διοικητικής προσφυγής
γ) Ειδικής διοικητικής προσφυγής
δ) Ενδικοφανούς προσφυγής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε
α) Το 1951
β) Το 1957
γ) Το 1992
δ) Το 1997

Σύμφωνα με την αρχή της υπεροχής
α) Το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει οποιοσδήποτε εθνικού κανόνα δικαίου, οποιασδήποτε τυπικής ισχύος
β) Το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης νόμου
γ) Το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει οποιοσδήποτε εθνικού κανόνα δικαίου, οποιασδήποτε τυπικής ισχύος
δ) Το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης νόμου

Ο κανονισμός
α) Έχει άμεση ισχύ στα κράτη μέλη ή στα άτομα στα οποία απευθύνεται
β) Έχει άμεση ισχύ και είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του
γ) Είναι δεσμευτικός ως προς το αποτέλεσμα που επιδιώκεται
δ) Είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του για τους αποδέκτες στους οποίους απευθύνεται

Αποφάσεις
α) Είναι δεσμευτικές ως προς όλα τα μέρη τους
β) Δεσμεύουν μόνον ως προς το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουν
γ) Περιέχουν μη δεσμευτικές συστάσεις
δ) Είναι δεσμευτικές μόνον μετά από σχετική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τους νόμους εκδίδει και δημοσιεύει:
Α. Ο πρωθυπουργός
Β. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Γ. Η βουλή
Δ. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός

Οι ενστάσεις κατά του Κύρους των βουλευτικών εκλογών εκδικάζονται από
Α. Το Συμβούλιο της Επικρατείας
Β. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
Γ. Τον Άρειο Πάγο
Δ. Το Εφετείο της αντίστοιχης περιφέρειας

Σε ένα πολεοδομικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000, ένα ορθογωνικό οικόπεδο έχει πλευρές, 5 εκατοστά και 4 εκατοστά αντίστοιχα. Το πραγματικό του εμβαδόν (στο έδαφος) είναι:
Α. 2 στρέμματα
Β. 4 στρέμματα
Γ. 10 στρέμματα
Δ. 20 στρέμματα

Η νομοθετική εξουσία ασκείται από:
Α. Την Βουλή και τον Πρόεδρο της Βουλής
Β. Την βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Γ. Την Βουλή και την Κυβέρνηση
Δ. Την Βουλή και τον Πρωθυπουργό

Ένας έμπορος αγόρασε μια καφετιέρα, η οποία επιβαρύνθηκε με έξοδα μεταφοράς κατά 15% επί της τιμής αγοράς. Η καφετιέρα πουλήθηκε 138 Ε και έτσι ο έμπορος κέρδισε 20% επί του κόστους (τιμή αγοράς + μεταφορικά). Η τιμή αγοράς της καφετιέρας ήταν:
Α. 100
Β. 300
Γ. 150
Δ. 115

Το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος μειώθηκε με μια νέα μέθοδο παραγωγής ώστε να αποτελεί το 60% του αρχικού κόστους. Με τη χρησιμοποίηση φθηνότερης πρώτης ύλης την επόμενη χρονιά, το κόστος που προέκυψε μειώθηκε κατά 20% του ήδη μειωμένου. Τι ποσοστό του αρχικού ποσού αποτελεί το τελικό κόστος παραγωγής;
Α. 48%
Β. 12%
Γ. 20%
Δ. 35%

Το κόστος μία πολυθρόνας με έκπτωση 20% είναι 500Ε. Ποια είναι η αρχική τιμή της;
Α. 570
Β. 600
Γ. 625
Δ. 700

Η λέξη αρραγής σημαίνει:
Α. άθραυστος
Β. άρρητος
Γ. αδιέξοδος
Δ. αρωγός

Εάν ένας μέτοχος της εταιρίας Α μπορούσε να πουλήσει το 1/3 των μετοχών του για 600Ε θα είχε 20% κέρδος. Αντιθέτως πούλησε το 1/3 των μετοχών του με 40% ζημιά. Σε τι τιμή πούλησε το 1/3 των μετοχών του;
Α. 500
Β. 480
Γ. 288
Δ. 300

Η εκτελεστική εξουσία ασκείται:
Α. Μόνο από την κυβέρνηση
Β. Μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Γ. Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση
Δ. Από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Βουλή

To προνόμιο νομοθετικής πρωτοβουλίας ανήκει:
– Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
– Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
– Στο Συμβούλιο Υπουργών
– Στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια ποιό προνόμιο δεν αναγνωρίζει στον ευρωπαίο πολίτη:
– Εκλεγειν και εκλεγεσθαι στις δημοτικές εκλογές
– Εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
– Εκλεγειν και εκλέγεσθαι στις εθνικές βουλευτικές εκλογές

Στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ ποιός μπορεί να νομοθετήσει και να εκδώσει δεσμευτικές πράξεις:
– Η Ευρωπαϊκή Ένωση
– Τα κράτη μέλη
– Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη από κοινού
– Το Δικαστήριο της ΕΕ

Η αρχή της επικουρικότητας αφορά:
– Τις αποκλειστικές αρμοδιότητες
– Τις συντρέχουσες αρμοδιότητες
– Τις υποστηρηκτικές αρμοδιότητες
– Τις ειδικές αρμοδιότητες

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Σε καθεμιά από τις επόμενες 7 ερωτήσεις δίνεται μία πρόταση στην οποία λείπει

μία λέξη ή μία φράση. Να επιλεγεί η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό.

 

 1. Τον απέλυσαν γιατί _________ στα σχέδιά τους.

α) αρνήθηκε

β) αντιτάχθηκε

γ) επιβλήθηκε

δ) παρακώλυσε

 1. Ο κατηγορούμενος αξίζει το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου γιατί επέδειξε

______________ ήθος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

α) ανέκκλητο

β) εξεζητημένο

γ) ανεπίληπτο

δ) ανερμάτιστο

 1. ___________ κάτι για να φας το μεσημέρι.

α) Παράγγειλε

β) Παρήγγειλε

γ) Παράγκειλε

δ) Παρήγγηλε

 1. 4. Το κέρδος που αποκόμισε από την αγοραπωλησία δεν είναι διόλου ___________.

α) ευυπόληπτο

β) ευεπίφορο

γ) ευκαταφρόνητο

δ) ευμετάβλητο

 1. 5. Ο καταζητούμενος αποφάσισε να ___________ στις αρχές.

α) παραδωθεί

β) εκδωθεί

γ) εκδοθεί

δ) παραδοθεί

 1. Ο παθών μπορεί να ___________ αξιώσεις αποζημίωσης εντός τριών μηνών.

α) εγείρει

β) ζητήσει

γ) προτείνει

δ) αναλάβει

 1. Του αρέσει να ___________ στη μελέτη των έργων των αρχαίων φιλοσόφων.

α) εγκύπτει

β) ενσκήπτει

γ) εμπίπτει

δ) περιπίπτει

 1. 8. Ακολουθούν 2 προτάσεις (A, B):

Α. Τα παιδιά όπου συναντήσαμε προχτές τα γνωρίζαμε από παλιά.

Β. Έχει πώρωση με τη μουσική.

Ποια/ποιες από αυτές περιέχουν γλωσσικά σφάλματα;

α) Καμία.

β) Και οι δύο.

γ) Μόνο η Α.

δ) Μόνο η Β.

 1. 9. Ακολουθούν 2 προτάσεις (A, B):

Α. Η ταινία εντρυφά στα προβλήματα των ανθρώπινων σχέσεων.

Β. Φωνάζει υπέρ το δέον δυνατά.

Ποια/ποιες από αυτές περιέχουν γλωσσικά σφάλματα;

α) Καμία.

β) Και οι δύο.

γ) Μόνο η Α.

δ) Μόνο η Β.

 1. Ακολουθούν 2 προτάσεις (A, B):

Α. Συζητήστε το θέμα με τους συμμαθητές σας.

Β. Τελευταία όλο και περισσότεροι άνθρωποι σπουδάζουν εξ’ αποστάσεως.

Ποια/ποιες από αυτές περιέχουν ορθογραφικά σφάλματα;

α) Καμία.

β) Και οι δύο.

γ) Μόνο η Α.

δ) Μόνο η Β.

 1. 11. Ακολουθούν 4 λέξεις (1-4):

(1) προσποίηση

(2) μεταποίηση

(3) αντιποίηση

(4) παραποίηση

Ποια είναι συνώνυμη της λέξης «αλλοίωση»:

α) Η (1).

β) Η (3).

γ) Η (4).

δ) Η (2).

 1. Ακολουθούν 2 προτάσεις (A, B):

Α. Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί και ο δήμαρχος της πόλης μας.

Β. Θα ακολουθήσει η παρέλαση των ενόπλεων δυνάμεων.

Ποια/ποιες από αυτές περιέχουν γλωσσικό σφάλμα;

α) Καμία.

β) Μόνο η Α.

γ) Μόνο η Β.

δ) Και οι δύο.

 1. 13. Ακολουθούν 2 προτάσεις (1-2):

(1) Τις επόμενες ώρες επίκειται εχθρική ενέργεια.

(2) Το κράτος υποθάλπει φαινόμενα διαφθοράς.

Σε ποια/ποιες από αυτές γίνεται ορθή χρήση της υπογραμμισμένης λέξης με βάση τα

συμφραζόμενα;

α) Σε καμία.

β) Στη (2).

γ) Στην (1).

δ) Και στις δύο.

Scroll to Top