Στις 10/5/2022 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών, από την Τρίτη 17 Μαΐου έως και την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.

Η προκήρυξη αφορά στην εισαγωγή 135 ατόμων η ένταξη των οποίων θα γίνει στα ακόλουθα τμήματα:

 • Τμήμα Γενικής Διοίκησης
 • Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών
 • Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
 • Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής
 • Τμήμα Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο (2) στάδια.

Στο πρώτο στάδιο το οποίο θα διεξαχθεί από τις 16 έως 18 Ιουλίου 2022 οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά (υπάρχει ειδική πρόβλεψη για όσους δεν δύνανται να συμμετέχουν στην γραπτή διαδικασία λόγω ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή φυσικών σωματικών δεξιοτήτων) σε τρείς (3) ενότητες:

1) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ανάπτυξη του θέματος που τους δίνετε. Οι θεματικές ενότητες για την προετοιμασία αυτού του μαθήματος είναι:

 1. Το κράτος
 2. Κράτος και πολιτικό σύστημα
 3. Οι πολιτικές του κράτους
 4. Το Συνταγματικό Δίκαιο
 5. Θεμελιώδη Δικαιώματα
 6. Οργανωτικό Συνταγματικό Δίκαιο
 7. Ευρωπαϊκή Ένωση

2) Μικροοικονομική και Μακροοικονομική και Δημόσια Διοίκηση
Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ανάπτυξη θέματος σχετικού με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Σχολές οικονομικής σκέψης
 2. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών
 3. Μορφές αγοράς, πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού και κοινωνική ευημερία
 4. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους
 5. Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας
 6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισμός του γενικού επιπέδου των τιμών. Ανεργία και πληθωρισμός. Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.
 7. Ο κρατικός προϋπολογισμός
 8. Οικονομικές πολιτικές του κράτους
 9. Διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική
 10. Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 11. Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

3) Γνώσεις και Δεξιότητες
Οι υποψήφιοι εξετάζονται με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών μέσα από τις οποίες εξετάζονται η ορθή χρήση της ελληνικής, η ικανότητα κατανόησης κειμένου και επεξεργασίας πληροφοριών, η κριτική τους ικανότητα, η ταχύτητα και η ακρίβεια αντίληψης τους. Οι ερωτήσεις αφορούν γενικές γνώσεις για ζητήματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας.

Το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν μετά τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου και σ’ αυτό θα έχουν δικαίωμα εξέτασης μόνο όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρώτο στάδιο. Στο στάδιο αυτό οι υποψήφιοι εξετάζονται στις εξής τρείς (3) ενότητες:

1) Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση
Το πρώτο μέρος της εξέτασης αυτού του μαθήματος γίνεται γραπτά και συνίσταται στην ανάπτυξη θέματος. Το δεύτερο μέρος γίνεται προφορικά, με τους υποψήφιους να χωρίζονται αλφαβητικά σε ομάδες των πέντε (5) ατόμων.
Οι θεματικές ενότητες που θα απασχολήσουν τους υποψηφίους είναι:

 1. Έννοια αντικείμενο και αποστολή της Δημόσιας Διοίκησης . Η Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος και της Δημοκρατίας. Κυβέρνηση και Διακυβέρνηση. Σχέσεις Δημόσιας Διοίκησης και πολιτικής εξουσίας. Διοίκηση και Δίκαιο. Ρυθμιστική διακυβέρνηση, καλή νομοθέτηση και Δημόσια Διοίκηση. Βασικές αρχές διοικητικής δράσης και καλής διακυβέρνησης. Το γραφειοκρατικό πρότυπο διοίκησης (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Τύποι Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με την πολιτισμική θεωρία. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Η έννοια του Δημοσίου Τομέα. Το νέο δημόσιο μάνατζμεντ.
 2. Η έννοια της δημόσιας πολιτικής. Τα βασικά στάδια της δημόσιας πολιτικής. Προκλήσεις, τάσεις και μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Διοίκησης. Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός και η προβληματική των μεταρρυθμίσεων. Οι ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα.
 3. Οργάνωση και Λειτουργίες
 4. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 5. Μορφές ηγεσίας. Επικοινωνία. Διαχείριση συγκρούσεων. Διαχείριση κρίσεων. Διαχείριση αλλαγών.
 6. Αρχή της νομιμότητας. Ο έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση. Μορφές Ελέγχου.

2) Φάκελος Επίκαιρου Θέματος
Η διαδικασία εξέτασης στο μάθημα αυτό είναι γραπτή και οι υποψήφιοι επιλέγουν μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (η επιλογή αυτής της ενότητας είναι υποχρεωτική για όσους επιθυμούν να εισαχθούν στο Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, ωστόσο δεν αποκλείεται η επιλογή της από τους άλλους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε άλλο Τμήμα)
 • Κοινωνική Πολιτική
 • Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη

Στο μάθημα αυτό παραδίδεται στους υποψηφίους ένας φάκελος με κανονιστικά – θεσμικά κείμενα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, δημοσιογραφικά άρθρα, στατιστικά δεδομένα και ζητείται από αυτούς να πραγματευθούν ζητήματα που τίθενται ή να απαντήσουν σε ορισμένα ερωτήματα.

Για την προετοιμασία τους θα πρέπει να έχουν μελετήσει:

1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1.1. Το διεθνές οικονομικό σύστημα. Διαχρονική εξέλιξη των εμπορικών και χρηματοπιστωτικών ροών μεταξύ των κυριοτέρων χωρών. Το ισοζύγιο πληρωμών.

1.2. Λόγοι ύπαρξης διεθνούς εμπορίου. Η Θεωρία του απόλυτου και του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Τα οφέλη του διεθνούς εμπορίου και η διακρατική κατανομή τους. Η δυνατότητα ύπαρξης ζημιών από το ελεύθερο εμπόριο.

1.3. Επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στη διανομή του εισοδήματος. Το υπόδειγμα των ειδικών παραγωγικών συντελεστών. Το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin. Επιχειρήματα υπέρ-κατά του ελευθέρου εμπορίου τον 19ο και 20ο αιώνα.

1.4. Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο.

1.5. Πολιτική διεθνούς εμπορίου κάτω από συνθήκες τέλειου και ατελούς ανταγωνισμού. Δασμοί, επιδοτήσεις και ποσοτικοί περιορισμοί ως όργανα άσκησης εμπορικής πολιτικής. Στρατηγική εμπορική πολιτική. Προστατευτισμός και εθνικά συστήματα πολιτικής οικονομίας.

1.6. Η αγορά συναλλάγματος. Η προσφορά χρήματος, το επίπεδο τιμών και η συναλλαγματική ισοτιμία στη βραχυχρόνια και στη μακροχρόνια περίοδο. Το δόγμα της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων.

1.7. Το διεθνές νομισματικό σύστημα. Πριν και μετά την κατάρρευση της συμφωνίας Bretton-Woods. Πολιτικές επίτευξης ισορροπίας. Η Θεωρία περί αρίστων νομισματικών περιοχών και το ευρώ. Οικονομική πολιτική στην ευρωζώνη. Το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

1.8. GATT/Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου: Γενικές ρυθμίσεις (ρήτρα μάλλον – ευνοουμένου κράτους, ρήτρα εθνικής μεταχείρισης, κατάργηση των τελωνειακών δασμών και ποσοτικών περιορισμών, ντάμπινγκ, επιδοτήσεις εξαγωγών, τελωνειακές ενώσεις και ΖΕΣ). Οι κώδικες (τελωνειακής εκτίμησης της αξίας των εισαγομένων προϊόντων, κρατικών προμηθειών, τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο, αδειών εισαγωγής). Οι συμφωνίες του γύρου της Ουρουγουάης. Ο γύρος της Ντόχα, τρέχουσες εξελίξεις. GATS.

1.9. Κράτος, οικονομική ανάπτυξη και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

1.10. Παγκοσμιοποίηση και διακυβέρνηση της παγκόσμιας οικονομίας.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

2.1. Στρατηγικές και Θεσμικό Πλαίσιο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
2.2. Παροχή και Μετασχηματισμός Δημόσιων Ψηφιακών Υπηρεσιών
2.3. Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων και Οργανισμών
2.4. Πληροφοριακά Συστήματα και Υποδομές Πληροφορικής και Επικοινωνιών
2.5. Νέες προσεγγίσεις στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3.1. Βασικές έννοιες και αξίες της κοινωνικής πολιτικής. Ορισμοί Κοινωνικής Πολιτικής. Σκοποί και στόχοι της κοινωνικής πολιτικής. Αναδιανομή, κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικοί κίνδυνοι, κοινωνικά προβλήματα, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή. Θεωρητικές προσεγγίσεις κοινωνικής πολιτικής.

3.2. Το κράτος πρόνοιας. Ιστορική εξέλιξη. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας. Τυπολογία κρατών πρόνοιας στην Ευρώπη. Προκλήσεις για τα κράτη πρόνοιας στον 21ο αιώνα (παγκοσμιοποίηση, δημογραφική γήρανση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μετανάστευση, αλλαγές στο εργασιακό και οικογενειακό πρότυπο, οικονομική κρίση, κοινωνικός αποκλεισμός και νέοι κοινωνικοί κίνδυνοι). Από το κράτος πρόνοιας (welfare state) στο κράτος κοινωνικής επένδυσης (social investment state).

3.3. Οργάνωση, διοίκηση και διανομή της κοινωνικής πολιτικής. Κράτος. Ιδιωτικός Τομέας. Τρίτος Τομέας (κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία). Οικογένεια. Οι αρχές της καθολικότητας και της επιλεκτικότητας στην παροχή της κοινωνικής πολιτικής. Παροχές σε χρήμα και σε είδος. Τα Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής. Αρχές Σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της κοινωνικής πολιτικής.

3.4. Πεδία κοινωνικής πολιτικής. Αγορά εργασίας. Υγεία. Κοινωνική Ασφάλιση. Κοινωνική Πρόνοια και κοινωνικές υπηρεσίες. Πολιτικές για την οικογένεια και το παιδί. Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στεγαστική πολιτική. Πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πολιτικές για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

3.5. Υπερεθνική κοινωνική πολιτική. Διεθνείς οργανισμοί και Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής “Ενωσης. Η επίδραση της ΕΕ στην κοινωνική πολιτική των κρατών μελών (Εξευρωπαϊσμός Κοινωνικής Πολιτικής).

3.6. Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνική Πολιτική. Ο ρόλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας). Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κέντρα Κοινότητας).

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

4.1. Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης: Η Νεοκλασική Θεωρία, η Θεωρία της συσσωρευτικής αιτιότητας, η Θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης, η νέα οικονομική γεωγραφία, τα υποδείγματα σύγκλισης.

4.2. Το περιφερειακό πρόβλημα: τρόποι μέτρησης των περιφερειακών ανισοτήτων. Εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.3. Η αναγκαιότητα της περιφερειακής πολιτικής

4.4 Οι στόχοι και τα διλήμματα της περιφερειακής πολιτικής

4.5. Τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής

4.6. Η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημασία της για την Ελλάδα

4.7. Σύγχρονα διλήμματα της περιφερειακής πολιτικής: προγράμματα και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, η χωρική διάσταση των νέων μέσων πολιτικής.

3) Ξένη Γλώσσα
Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε ξενόγλωσσο κείμενο που έχει συνταχθεί από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς, τους τίθενται 10 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, τους ζητείται μια περίληψη του κειμένου καθώς και η παραγωγή γραπτού λόγου.

Scroll to Top