Αναλυτικά η ύλη που πρέπει να έχετε μελετήσει για κάθε μάθημα είναι η εξής:

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου – Ύλη:
1. Έννοια και λειτουργία του δικαίου-πηγές-κανόνες δικαίου.
2. Δικαίωμα: Έννοια-διακρίσεις-γένεση-κτήση-αλλοίωση-απώλεια-άσκηση.
3. Τα Πρόσωπα: Η έννοια του προσώπου ως θεμελιώδης νομική έννοια-φυσικά πρόσωπα-νομικά πρόσωπα
4. Οι Δικαιοπραξίες: Έννοια και είδη-προαπαιτούμενα-κατάρτιση σύμβασης- ακυρότητα, ακυρωσία-ερμηνεία.
5. Αιρέσεις-Προθεσμίες
6. Συναίνεση-Έγκριση.
7. Αντιπροσώπευση.
8. Ο χρόνος στο δίκαιο.

Συνταγματικό Δίκαιο – Ύλη:
1. Θεωρητικά προλεγόμενα: Κράτος (έννοια και στοιχεία), Σύνταγμα (έννοια, διακρίσεις, νομικοπολιτική σημασία), Πηγές του συνταγματικού δικαίου, Συντακτική εξουσία – Αναθεωρητική λειτουργία, Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.
2. Θεμελιώδεις αρχές: Δημοκρατική αρχή, αρχή του κράτους δικαίου, αρχή του κοινωνικού κράτους, αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αρχή της ισότητας, αρχή της ελευθερίας.
3. Το Πολίτευμα: Διακρίσεις, Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος, Διάκριση των εξουσιών, Αντιπροσωπευτικό σύστημα, Συστήματα κυβερνήσεως, Ανάδειξη αρχηγού κράτους, Το πολίτευμα κατά το άρθρο 1 Συντ., Προστασία του πολιτεύματος.
4. Άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας: Το δικαίωμα πολιτικής ψήφου, το εκλογικό σώμα, τα πολιτικά κόμματα.
5. Βουλή: Ανάδειξη των μελών της Βουλής, Νομικό καθεστώς των βουλευτών, Εσωτερική δομή της Βουλής, Λειτουργία της Βουλής, Αρμοδιότητες της Βουλής, Διάλυση της Βουλής.
6. Εκτελεστική εξουσία: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ανάδειξη, θητεία, συνταγματική θέση, αρμοδιότητες), η Κυβέρνηση (σύνθεση, νομική θέση αρμοδιότητες, σχηματισμός, σχέσεις Κυβερνήσεως, Προέδρου της Δημοκρατίας και Βουλής, ευθύνη υπουργών), η Διοίκηση (οργάνωση, συγκεντρωτικό – αποκεντρωτικό σύστημα, αυτοδιοίκηση καθ’ ύλη και τοπική, ειδικό καθεστώς Αγ. Όρους, όργανα της διοικήσεως, βασικές γραμμές υπηρεσιακής καταστάσεως).
7. Δικαστική εξουσία: Δικαστήρια (είδος οργάνων, κατηγορίες, αρμοδιότητες), Συνταγματικές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης (προσωπικές και λειτουργικές), Δικαστήρια προβλεπόμενα ειδικά από το Σύνταγμα.
8. Ελληνική Συνταγματική Ιστορία.
9. Οι κανόνες δικαίου (αναθεώρηση συντάγματος, νόμοι, ευρωπαϊκό δίκαιο, κανονιστική αρμοδιότητα εκτελεστικής εξουσίας, κατάσταση πολιορκίας κ.λ.π.).

Γενικό Ποινικό Δίκαιο – Ύλη:
1. Η ποινική και η δικαιολογική της βάση.
2. Η αρχή της νομιμότητας των εγκλημάτων και των ποινών. Nullumcrimen, Nullapoena sine lege.
3. Oι τρεις βαθμίδες της έννοιας του εγκλήματος.
4. H έννοια της πράξης στο ποινικό δίκαιο.
5. H ειδική υπόσταση του εγκλήματος.
6. Oι διακρίσεις των εγκλημάτων.
7. Αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος και αντικειμενικός καταλογισμός ως στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης.
8. Η υποκειμενική υπόσταση.
9. Ο δόλος.
10. Η αμέλεια.
11. Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα.
12. Τα μη γνήσια εγκλήματα παραλείψεως.
13. Το άδικο.
14. Η προσταγή.
15. Η άμυνα.
16. Η κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο.
17. Η σύγκρουση καθηκόντων ως λόγος άρσης του άδικου.
18. Η συναίνεση του παθόντος.
19. Ειδικοί λόγοι άρσης του άδικου.
20. Η ενοχή.
21. Η ικανότητα προς καταλογισμό.
22. Η συνείδηση του άδικου.
23. Η βουλητική αδυναμία συμμόρφωσης.
24. Η απόπειρα.
25. Η συμμετοχή στο έγκλημα.
26. Η συναυτουργία.
27. Η ηθική αυτουργία.
28. Η συνέργεια.
29. Η έμμεση αυτουργία.
30. Ειδικά ζητήματα συμμετοχής.
31. Η συρροή εγκλημάτων (αληθινή συρροή).
32. Η συρροή νόμων (φαινομενική συρροή).

Scroll to Top